در فایل سرفصل، مطالب درس، منابع درس و نحوه ارزیابی توضیح داده می شود.

بخش اول: مقدمه

ویدیو جلسه اول: مفاهیم  پایه ای کنترل و اجزای تشکیل دهنده سیستم کنترل به همراه چندین مثال توضیح داده می شود.

ویدیو جلسه دوم: ویژگی های سیستم کنترل مطلوب، انواع سیستم های کنترلی شامل تنظیم، ردگیری، حلقه باز، حلقه بسته، پیوسته و روشن-خاموش توضیح داده می شود.

بخش دوم: مروری بر تبدیل لاپلاس و مدلسازی ریاضی سیستمهای دینامیکی

ویدیو جلسه سوم: مروری بر اعداد مختلط، تبدیل لاپلاس و قضایای آن به همراه حل چندین مثال.

ویدیو جلسه چهارم: ادامه مروری بر تبدیل لاپلاس، عکس تبدیل لاپلاس، حل معادلات دیفرانسیل خطی به روش تبدیل لاپلاس.

ویدیو جلسه پنجم: هدف از مدلسازی، تابع تبدیل، دیاگرام بلوکی، حل برای سیستم جرم و فنر به همراه شبیه‌سازی در متلب

ویدیو جلسه ششم: مدلسازی سیستم تعلیق، مدلسازی سیستم موتور، بار و گیربکس

ویدیو جلسه هفتم: مدلسازی مخازن متصل به هم، سیستم‌های الکتریکی، مدلسازی موتور DC

ویدیو جلسه هشتم: جبر بلوک دیاگرام‌ها، روش مستقیم، روش میسون

ویدیو جلسه نهم: تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار، سیستم مرتبه اول

ویدیو جلسه دهم: تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار، سیستم مرتبه دوم

ویدیو جلسه یازدهم:

ویدیو جلسه دوازدهم: تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار، سیستم‌های مرتبه بالاتر، قطب غالب، اثر صفر

اسکرول به بالا