پله پیما گردشی

3- بخش سوم استاندارد پله پیما

نمونه های اجرا شده دستگاه پله پیما تاسیسات و تجهیزات الکتریکی كليات پله پیما ها باید به یک منبع برق اختصاصی مطابق با قسمت مربوطه استاندارد IEC 60364 متصل شوند که به یک سوییچ اصلی و فیوز یا وسیله اضافه¬بار منتهی می¬شود. این الزام برای منبع برق اختصاصی، برای پله پیما ها عمل¬کننده با باتری …

3- بخش سوم استاندارد پله پیما ادامه مطلب »