بالابر پله رو
برای مشاهده مشخصات و نمونه های نصب شده دستگاه بالابر پله رو بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

محصول پله پیما

مقدمه

استاندارد ISO 9386 قوانین ایمنی، ابعاد و کارکرد کفی­های بالابر نصب شده دائمی برقی برای افراد با اختلال حرکتی را تعیین می­کند. این استاندارد دربردارنده بالابر پله روی برقی برای افراد نشسته، ایستاده و کاربران صندلی چرخ­دار جهت حرکت بر روی یک سطح شیبدار می­باشد.

موقعیت و ابعاد کنترل­ها و سایر قسمت­های بالابر پله رو با توجه به نیاز افراد معلول انتخاب می­شود و مطابق با رهنمودهای استاندارد ISO/TR 9527 می­باشد.

لازم به ذکر است تجهیزات ساخته شده بر طبق الزامات این استاندارد برای افراد معلول در یک پلکان با دسترسی خصوصی می­باشد. در شرایط مناسب و مطابق با مقرراتی که در این استاندارد با جزئیات آورده شده است، بالابر پله روها ممکن است توسط افراد معلول بر روی پلکان­هایی با دامنه دسترسی بیشتر یا دسترسی نامحدود، مورد استفاده قرار گیرند.

بالابر پله روهایی که بر طبق الزامات این استاندارد ساخته می­شوند، قابلیت استفاده در محیط­های خانگی و خصوصی را دارد که دما و رطوبت آن تحت کنترل باشد. ممکن است مشخصه­های اضافی در شرایط سختگیرانه­تر و یا به کارگیری بالابر پله رو در فضای باز، ضروری باشد.

همواره فرض می­گردد هر بالابر پله رو مطابق با الزامات این استاندارد، تنها برای فرد (افرادی) که قادرند به صورت ایمن و بدون نیاز به کمک از آن استفاده نمایند، کاربرد دارد. در غیر این صورت، تنها برای افرادی که دارای یک کمک که همواره حضور دارد، کاربرد خواهد داشت. در موارد با دسترسی محدود، فرض بر آن است که کاربران به طور کامل از عملکرد بالابر پله رو مطابق پیوست الف، بند الف-3  آگاهی داشته باشند. در خصوص دسترسی های عمومی، فرض می­شود که دستورالعمل­های عملکردی وجود داشته یا یک فرد برای کمک در دسترس باشد.

هنگامی­که برای ایجاد شفافیت به یک طراحی خاص اشاره می­شود، بهتر است به دلیل پیشرفت­های اخیر در الکترونیک و ریزپردازنده­ها و استفاده از آن­ها در مدارهای کنترل و ایمنی، این طراحی به عنوان تنها طراحی ممکن در نظر گرفته نشود. هر راه حل دیگر که منجر به نتیجه مشابه شود نیز می­تواند مورد استفاده قرار گیرد، به شرطی که دارای عملکردی معادل بوده و حداقل از ایمنی یکسانی برخوردار باشد.

توصیه می­شود که بالابر پله روهای ساخته شده مطابق با این استاندارد، دارای تایید مستقل انطباق از طریق تأیید نوع باشند.

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ….. است که شامل قسمت­های زیر می­باشد:

–  کفی­های بالابر برقی برای افراد دارای اختلال حرکتی- قوانینی برای ایمنی، ابعاد و کارکرد عملیاتی قسمت 1: کفی­های بالابر عمودی

کفی­ های بالابر برقی برای افراد دارای اختلال حرکتی- قوانینی برای ایمنی، ابعاد و کارکرد عملیاتی – قسمت 2: بالابر پله رو برای افراد نشسته، ایستاده و کاربران صندلی چرخ­دار جهت حرکت بر روی یک سطح شیب­دار

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قوانین برای ایمنی، ابعاد و کارکرد عملیاتی بالابر پله روهای برقی نصب شده دائمی برای افراد با اختلال حرکتی در حالت نشسته، ایستاده و استفاده¬کنندگان از صندلی چرخ¬دار جهت حرکت بر روی یک سطح شیب¬دار است.
این استاندارد، برای موارد زیر کاربرد دارد:
الف- بالابر پله روهایی که بین سطوح ثابت پاگرد یا سطوح شیب¬دار قابل دسترسی، حرکت می¬کنند (به یادآوری 1 مراجعه شود)؛
ب- بالابر پله روهایی که سرعت نامی آن¬ها از m/s 15/0 تجاوز نمی¬کند؛
پ- بالابر پله روهایی که زاویه شیب ریل آن¬ها از °75 نسبت به راستای افق تجاوز نمی¬کند؛
ت- بالابر پله روهایی که حامل، به¬طور مستقیم توسط ریل یا ریل¬ها نگه¬داری و هدایت می¬شود (به یادآوری 2 مراجعه شود)؛
یادآوری- هیچ محفظه¬ای برای مسیر بالابر پله رو مورد نیاز نیست.
این استاندارد برای تعیین هر الزام فنی عمومی همه جنبه¬های الکتریکی، مکانیکی یا ساختمانی بنا، کاربرد ندارد.
این استاندارد در حد امکان، تنها الزاماتی را مشخص می¬کند که مواد و تجهیزات، به منظور برقراری شرایط مطلوب ایمنی و کارکرد عملیاتی، باید داشته باشند.
الزامات همچنین شامل مراقبت در برابر تاثیرات زیان¬آوری است که ممکن است به¬وسیله تجهیزات نصب شده در مکان¬های بیرونی، به¬وجود آید.

برای مشاهده مشخصات و نمونه های نصب شده دستگاه بالابر پله رو بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

محصول پله پیما

اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به¬کار می¬رود:

بازوی حفاظ
میله یا وسیله¬ای مشابه که در صورت لزوم، به منظور محافظت در برابر سقوط از بالابر پله رو تعبیه می¬شود.
ترمز
سازوکار الکترومکانیکی مورد استفاده برای نگه¬داشتن بالابر پله رو در موقعیت و/یا به آرامی آوردن آن به حالت سکون، است.
حامل
تمامی قسمت¬های متحرک بالابر پله رو که به منظور انتقال فرد یا فرد روی صندلی چرخ¬دار طراحی شده است.
زنجیر
زنجیر انتقال ساده یا دو رشته¬ای که، اگر به¬عنوان بخشی از یک سیستم محرکه استفاده شود، یا حرکت چرخشی را از یک محور به محور دیگر انتقال داده یا حرکت را به¬طور مستقیم به حامل انتقال می¬دهد.
چرخ زنجیر
چرخی با دندانه¬¬های ماشین¬کاری شده که به طور ویژه برای درگیر شدن با یک زنجیر طراحی شده است.
کارشناس فنی
شخصی که با توجه به آموزش خاص، برای ارزیابی ایمنی و عملکرد بالابر پله رو از لحاظ فنی، صلاحیت دارد.
کنتاکتور
رله
وسیله¬ای با رده عملکرد الکترومغناطیسی مناسب برای راه¬گزینی یک مدار الکتریکی است.
کنترل¬کننده
مجموعه¬ای از کنتاکتورها، رله¬ها و/یا سایر اجزای الکتریکی که حرکت بالابر پله رو را کنترل می¬کنند.
بالابر پله رو با عملکرد مستقیم
بالابر پله رویی که در آن، یک جک هیدرولیک یا مهره یا پیچ اسکرو، به¬طور مستقیم به بالابر پله رو، متصل می¬شود.
شیر مسیر برگشت
شیری در مسیر برگشت مدار هیدرولیکی، که به¬صورت الکتریکی، کنترل می¬شود.
محرک
اصطلاحی عمومی که شامل انواع مختلفی از چیدمان¬های واحد محرکه الکترومکانیکی است که سبب حرکت حامل تحت توان الکتریکی ورودی می¬شود.
واحد محرکه
مجموعه¬ای کامل شامل یک موتور الکتریکی، ترمز و چرخ¬دنده، که حرکت و توقف حامل را کنترل می¬کند.
مهره محرک
جزء حلقه¬ای با رزوه داخلی که به همراه یک پیچ اسکرو، برای ایجاد حرکت خطی حامل، عمل می¬کند.
مثال:
پیچ اسکرو چرخنده درگیر با یک مهره ثابت، یا برعکس.
دنده شانه¬ای محرک
نواری با دندانه¬های خاص که با چرخ¬دنده پینیون محرک درگیر شده و به صورت غلطشی، حرکت چرخشی را به حرکت خطی تبدیل می¬کند.
پیچ اسکرو محرک
جزء محرک با رزوه خارجی که همراه با یک مهره محرک عمل می¬کند.
چرخه کار
تعداد دفعات پیمایش بالابر پله رو که لازم است در یک دوره زمانی مشخص، انجام شود.
سوییچ حد نهایی
سوییچ ایمنی الکتریکی، که همواره متصل بوده و به صورت مکانیکی توسط حامل در زمان اضافه جابه¬جایی حد نهایی، عمل می¬کند.
طول توقف (حد توقف)
مقدار حرکت آزاد اضافی است که در صورت عمل کردن وسیله راه¬گزینی الکتریکی بعد از قطع اتصال الکتریکی، ایجاد می¬شود.
زیرپایی
کفی یا براکت با استحکام کافی، که به منظور ایستادن یا تثبیت پای کاربر در هنگام حرکت بالابر پله رو یا در زمان توقف آن، مورد استفاده قرار می¬گیرد.
فشار بار کامل
بالاترین فشار سیستم هیدرولیک برای تحمل بار نامی وارد بر بالابر پله رو، زمانی که در حالت سکون است.
ریل راهنما
اجزایی که مسیر کفی را هدایت می¬کند.
زنجیر هدایت¬شونده
زنجیری که می¬تواند ثابت یا متحرک بوده و به¬طور کامل در امتداد طول خود هدایت شود به¬طوری که بتواند باری را در فشار یا کشش منتقل کند.
بالابر پله روی هیدرولیکی
بالابر پله رویی که توان حرکتی آن توسط پمپی که با یک موتور الکتریکی راه¬اندازی شده و سیال هیدرولیکی را به جک منتقل می¬کند، تامین می¬شود.
پیمایش
حرکت حامل بین هر دو طبقه که شامل یک شروع و یک توقف باشد.
سطح توقف
سطح تعریف شده برای استفاده بالابر پله رو، که در صورت وجود، دارای فضای مناسب برای انجام جابجایی-های لازم ، سوار شدن و پیاده شدن کاربران همراه با صندلی چرخ¬دار، است.
کنترل¬کننده اضافه سرعت (گاورنر)
وسیله¬ای است که وقتی بالابر پله رو به سرعت از پیش تعیین¬شده¬ای برسد، با استفاده از ترمز ایمنی (پاراشوت) ، آن را متوقف می¬کند.
چرخ¬دنده پینیون
چرخی با دندانه¬های ماشین¬کاری شده، که به¬طور ویژه برای درگیر شدن با سایر چرخ¬دنده¬ها یا دنده¬های شانه¬ای مشابهی طراحی شده است، که برای انتقال حرکت نسبی به¬کار می¬روند.
کفی
ساختار مسطح و لزوماً افقی، که قسمتی از یک حامل بوده و کاربر یا کاربران را نگه می¬دارد.
بالابر پله روی برقی
بالابر پله رویی که در مقایسه با بالابر پله روهایی که به صورت دستی راه¬اندازی می¬شوند، از یک منبع توان خارجی استفاده می¬کند.
شیر فشار شکن (شیر اطمینان)
شیری است که با خارج کردن سیال، فشار آن ¬را به یک مقدار مشخص، محدود می¬کند.
دنده شانه¬ای
نواری با دندانه¬هایی به شکل خاص که می¬تواند با درگیرشدن با چرخ¬دنده پینیون باعث ایجاد حرکت غلطشی شده و حرکت چرخشی را به حرکت خطی تبدیل کند.
بار نامی
باری است که تجهیزات بر اساس آن ساخته شده و عملکرد ایمن بر اساس این بار توسط تامین¬کننده تضمین می¬شود.
سرعت نامی
سرعت اسمی بالابر پله رو که در قرارداد مخصوص نصب و راه¬اندازی، توافق شده است.
دسترسی محدود
دسترسی که برای کاربر یا کاربران معین، محدود شده است.
شیر ترکیدگی
شیر طراحی شده برای بسته¬شدن خودکار، در زمانی که افت فشار سیال ناشی از افزایش شارش در یک جهت شارش از پیش تعیین شده در شیر، از یک مقدار از پیش تعیین شده بیشتر می¬شود.
مدار ایمنی
مدار الکتریکی یا الکترونیکی که برای تجزیه و تحلیل خرابی به¬منظور تثبیت یک درجه معادل ایمنی به یک کنتاکت ایمنی، در نظر گرفته شده است.
کنتاکت ایمنی
کنتاکتی که در آن جداسازی عناصر قطع کننده مدار، توسط وسایل مورد اطمینان انجام می¬شود.
ضریب اطمینان
برای یک قطعه خاص تحت شرایط استاتیکی یا دینامیکی (همان طور که در متن تعریف شده است)، نسبت بار تسلیم یا بار کششی نهایی (همان¬طور که در متن تعریف شده است) به باری است که می¬تواند به یک قسمت به¬وسیله بار نامی، اعمال شود.
ترمز ایمنی (پاراشوت)
وسیله¬ای مکانیکی برای متوقف کردن و بی¬حرکت نگه¬داشتن بالابر پله رو بر روی راهنماها در صورت وقوع سرعت بیش از حد مجاز به سمت پایین یا خرابی سیستم تعلیق، است.
مهره ایمنی
جزء حلقه¬ای با رزوه داخلی، که به همراه یک پیچ اسکرو/ مهره محرک استفاده شده و طوری مرتب شده است که در حالت طبیعی باری را تحمل نکرده اما قابلیت آن را دارد که در هنگام خرابی رزوه¬های مهره محرک اصلی، مورد استفاده قرار گیرد.
سوییچ ایمنی
سوییچ الکتریکی که شامل یک یا چند کنتاکت ایمنی است.
سیستم محرکه خود نگه¬دارنده
سیستم محرکه¬ای که تحت شرایط آزاد حرکتی با ترمزی که همراه بالابر بالا آمده، اجازه افزایش سرعت بالابر پله رو را نخواهد داد.
یادآوری- این سیستم با استفاده از ترمز بالا آمده به همراه بالابر پله رو، اجازه شروع حرکت از حالت توقف را به بالابر پله رو نخواهد داد. سایر سیستم¬ها، خود نگه¬دارنده نیستند.
لبه حساس
وسیله ایمنی که به¬منظور مراقبت در برابر خطر گیر افتادن ، بریده شدن یا له شدن روی همه لبه¬های بالابر پله رو، نصب می¬شود.
سطح حساس
وسیله ایمنی با عملکرد مشابه لبه حساس که البته طوری مرتب می¬شود تا از کل یک سطح، مانند سطح زیرین کفی یا سایر سطوح وسیع، مراقبت کند.
شل شدگی طناب
سوییچ زنجیری
سوییچ یا ترکیبی از سوییچ¬ها، که اگر طناب یا زنجیر تعلیق تا یک مقدار از پیش تعیین شده شل شود، برای متوقف¬کردن بالابر پله رو، مرتب شده¬است.
بالابر پله رو
دستگاهی است برای حمل یک فرد یا فردی با صندلی چرخدار بین دو یا چند طبقه با استفاده از یک حامل هدایت¬شده، که همراستای راه¬پله ها حرکت کرده و مسیری یکسان را در هر دو جهت رو به بالا و رو به پایین می¬پیماید.
پله¬کان
قسمتی از یک ساختمان است که مسیر حرکتی را فراهم می¬کند و از یک راه¬پله یا ترکیبی از دو یا چند راه¬پله و یک یا چند پاگرد تشکیل شده است.
سوییچ انتهایی
سوییچ یا ترکیبی از سوییچ¬ها، که برای آوردن خودکار بالابر پله رو به حالت سکون در سطح توقف یا نزدیک به آن، مرتب شده¬است.
تسمه دندانه¬دار
تسمه پیوسته انعطاف¬پذیری که یک طرف یا هر دو سطح آن دندانه¬ای شکل بوده و به¬منظور درگیرشدن با دندانه¬های خاص ماشین¬کاری یا ریخته¬گری شده چرخ¬های نصب شده به محورهای جدا از هم، برای تامین یک محرکه میان این دو محور نصب شده است.
طول حرکت
فاصله بین بالاترین و پایین¬ترین طبقه استفاده شده، است.
ناحیه بازشدن قفل
ناحیه کشیده شده به بالا و پایین سطح توقف که برای باز شدن مناسب در، سطح (سطوح) شیب¬دار یا بازو (های) حفاظ، بالابر پله رو بایستی در آن قرار گیرد.
کاربر
فرد (افرادی) که بالابر پله رو، برای آن¬ها نصب یا طراحی شده است.

برای مشاهده مشخصات و نمونه های نصب شده دستگاه بالابر پله رو بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

محصول پله پیما

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا